HYDRO HERB GARIXTRACT 1 LITER

ไฮโดรเฮิร์บ การิแทรกซ์ เป็นสารสกัดจากกระเทียมและกานพลู มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้เพิ่มขึ้น ช่วยลดปัญหาการเกิดภาวะท้องเสียและลดปัญหาทางระบบหายใจ นอกจากนี้ยังช่วยลดการอักเสบทำให้ความรุนแรงของการเกิดโรคลดลง

ไฮโดรเฮิร์บ การิแทรกซ์มีความปลอดภัยสูง สามารถใช้ได้ทั้งสัตว์ปีก (ไก่ เป็ด นกกระทา ไก่งวง) โค กระบือ แพะ แกะ กุ้ง ปลา และกระต่าย

ข้อบ่งใช้ (INDICATIONS)

  • ลดปัญหาการติดเชื้อ แบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส ทั้งในระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจ

  • กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้เพิ่มขึ้น

  • ลดอัตราการตายได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีเก็บรักษา

  • เก็บในที่แห้งภายใต้อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงและความร้อน

บรรจุ 1,000 ML.

วิธีการใช้งาน

วิธีการใช้ Hydro Herb Garixtract


ผสมอาหารหรือละลายน้ำ แล้วให้สัตว์กิน

สัตว์ปีก: ใช้ไฮโดรเฮิร์บ การิแทรกซ์ จำนวน 1 ลิตรต่อน้ำ 1000-2000 ลิตร ละลายให้กินติดต่อกัน 5-7 วัน
สุกร: ใช้ไฮโดรเฮิร์บ การิแทรกซ์ จำนวน 1 ลิตรต่อน้ำ 1000-2000 ลิตร ละลายให้กินติดต่อกัน 5-7 วัน
สัตว์น้ำ: ใช้ไฮโดรเฮิร์บ การิแทรกซ์ จำนวน 5 ซีซี ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ควรผสมให้กินทุกมื้อ ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 7-10 วัน


คำเตือน ยาใช้สำหรับสัตว์เท่านั้น