ALDAMEX NAP HERB DCP 1 KG

คุณสมบัติ

  • กระตุ้นความอยากอาหาร กระตุ้นให้สัตว์กินอาหารมากขึ้น 
  • ควบคุมระบบย่อยอาหารในสัตว์
  • เพิ่มภูมิคุ้มกันและต้านการอักเสบจากเชื้อไวรัสในสัตว์

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีเก็บรักษา

  • เก็บในที่แห้งภายใต้อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงและความร้อน

วิธีการใช้งาน

วิธีใช้ 

  • ผสมอาหารสัตว์

 

คลิปวิดีโอสาธิตการใช้งาน