ALDAMEX 17MT 250 GM

คุณสมบัติ

  • เหนี่ยวนำเพศผู้ 

สำหรับปลานิล ปลาทับทิม

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีเก็บรักษา

  • เก็บในที่แห้งภายใต้อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงและความร้อน

 

บรรจุ 250 GM.

วิธีการใช้งาน

คลิปวิดีโอสาธิตการใช้งาน